Ochrana osobných údajov

Unichem zhromažďuje určité typy informácií o návštevníkoch webových stránok spoločnosti Plantella www.plantella.si. Toto vyhlásenie používame, aby sme vám pomohli pochopiť: aké informácie zhromažďujeme i ako sa používajú a zdieľajú. Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie zhromaždené na webovej stránke www.plantella.si.

Zozbierané informácie

Všeobecné informácie o prehliadaní webovej stránky www.plantella.si: pri návšteve webovej lokality www.plantella.si sa zhromažďujú niektoré neosobné informácie, ktoré zahŕňajú typ i verziu prehliadača, ktorý používate, poskytovateľa služieb, aký obsah radi čítate i ako často ste na webovej stránke www.plantella.si Tieto informácie používame na pomoc pri diagnostike problémov so serverom a na určenie, ktoré oblasti našej webovej lokality sú najnavštevovanejšie, čo nám pomáha prispôsobiť obsah webovej lokality potrebám a záujmom našich online návštevníkov.

Dobrovoľné osobné údaje: Zhromažďujeme osobné údaje, ako je vaša e-mailová adresa, meno a priezvisko, ktoré nám poskytnete, keď sa prihlásite do služby e-správ.

Ako používame vaše informácie

Informácie zhromaždené na www.plantella.si, používame na nasledujúce účely:

  1. Pochopiť vaše potreby a priania a pripraviť vhodný obsah.
  2. Aby ste mohli prispôsobiť našu webovú stránku vašim záujmom.
  3. Aby sme vás informovali o špeciálnych akciách a ponukách alebo programoch súvisiacich so záhradkárstvom.

Zverejnenie osobných údajov

V spoločnosti Unicheme rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa starostlivo chrániť vaše osobné údaje získané prostredníctvom online formulárov na webovej stránke www.plantella.si v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Zaväzujeme sa, že nepošleme, nepožičiame ani nepredáme vaše osobné údaje tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia i získania písomného súhlasu jednotlivca. Informácie o jednotlivcovi budeme spracovávať len v rámci vyššie uvedených účelov zberu.

Keďže na webovej stránke www.plantella.si existujú určité linky na iné webové stránky, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené so spoločnosťou Unichem, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za ochranu údajov na týchto webových stránkach. Rovnako nezodpovedáme za žiadne chyby, ktoré vzniknú v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov pri vypĺňaní online formulárov na webovej stránke www.plantella.si.

Používanie cookies

Webová stránka www.plantella.si používa nástroj Google Analytics vyvinutý spoločnosťou Google, Inc. („Google“) a je určená na monitorovanie a analýzu návštevy tejto webovej stránky. Google Analytics využíva tzv cookies, ktoré sa sťahujú do vášho počítača vo forme textových súborov a umožňujú webovej stránke analyzovať jej používanie. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky spolu s vašou IP adresou budú prenesené a uložené na serveroch Google v Spojených štátoch amerických.

Google použije tieto informácie na účely vyhodnocovania používania webovej stránky, prípravy správ o aktivitách na webovej lokalite pre vlastníkov webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a online používaním. Spoločnosť Google môže tieto informácie postúpiť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú údaje v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré vlastní. Používaniu cookies sa môžete vyhnúť pomocou špeciálnych nastavení vo vašom webovom prehliadači, takéto nastavenia však môžu brániť správnemu a úplnému fungovaniu webovej stránky. Používaním/návštevou tejto webovej stránky vyhlasujete, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracovaním údajov o vašom používaní vyššie popísaným spôsobom.

Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov uverejníme na tejto stránke.

Zásady ochrany osobných údajov pre e-správ

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Unichem (Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika) rešpektujeme vaše súkromie a vaše osobné údaje použijeme výlučne na uvedené účely. Vaše osobné údaje budeme starostlivo chrániť v súlade s legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov (Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR) i Zákon o ochrane osobných údajov – ZOOU-1), s pravidlami o ochrane osobných údajov a internými aktmi našej spoločnosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré sú spracúvané v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov, je spoločnosť Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika.

Oprávnená osoba na ochranu osobných údajov

Oprávnená osoba na ochranu osobných údajov v Unichem d.o.o. je Tanja Mele, dostupná na adrese info@plantella.si.

Prenos osobných údajov tretím stranám alebo do tretích krajín

Spoločnosť Unichem d.o.o. zhromaždené osobné údaje nie sú odovzdávané tretím stranám ani do tretích krajín. Jedinou výnimkou je prípad, keď sa na zasielanie e-správ využíva online platforma Mailchimp, kde sú uložené osobné údaje pre zasielanie takýchto správ (meno, priezvisko, e-mail, spol. názov, krajina/miesto, ak je k dispozícii). Online platforma Mailchimp vo svojich Všeobecných podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov zabezpečuje súlad s pravidlami všeobecného nariadenia GDPR (Nariadenie EÚ 2016/679). Viac o bezpečnosti dát na Mailchimp nájdete tu.

Druhy osobných údajov a účely ich spracúvania

Spoločnosť Unichem d.o.o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje na základe súhlasu fyzických osôb alebo na základe zmluvy o službách.

Spracovanie na základe súhlasu

Spoločnosť Unichem d.o.o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb za účelom zasielania e-správ, informácií o obchodných príležitostiach a pozvánok na podujatia. Vyššie uvedené oznámenia sú zasielané výlučne e-mailom. Prihlásenie k odberu e-správ: meno, priezvisko, e-mail, IP;

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Unichem d.o.o. na zabezpečenie ochrany osobných údajov vykonáva všetky potrebné právne, organizačné a vhodné logistické a technické postupy a opatrenia, a to buď sám na základe interných aktov, alebo prostredníctvom svojich zmluvných partnerov tak, aby:

  • boli chránené priestory, vybavenie a systémový softvér vrátane vstupno-výstupných jednotiek;
  • bol chránený aplikačný softvér, ktorý spracúva osobné údaje;
  • sa zabránilo neoprávnenému prístupu k osobným údajom pri ich prenose vrátane prenosu prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a sietí, poskytuje účinný spôsob blokovania, likvidácie, vymazania alebo anonymizácie osobných údajov;
  • bolo možné neskôr zistiť, kedy boli jednotlivé osobné údaje použité a vložené do databázy a kto tak urobil, a to po dobu, po ktorú sú jednotlivé údaje uchovávané.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sa získavajú na základe súhlasu, môžu byť spracúvané a uchovávané dovtedy, kým existuje účel alebo do odvolania súhlasu udeleného fyzickou osobou.

Osobné údaje fyzickej osoby spracúvané na základe zmluvy môžu byť spracúvané a uchovávané po dobu ďalších 5 rokov od splnenia zmluvných povinností oboch zmluvných strán. Faktúry sú uchovávané 10 rokov po skončení roka, na ktorý sa faktúra vzťahuje v súlade so zákonom upravujúcim oblasť dane z pridanej hodnoty.

Individuálne práva

V súlade s platnou legislatívou upravujúcou ochranu osobných údajov má fyzická osoba právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, požiadať o kontrolu, opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie osobných údajov, a to tak, že nám to písomne ​​oznámi poštou na adresu Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika alebo e-mailom info@plantella.si. Fyzická osoba môže tiež podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov na uvedenú adresu. Fyzická osoba môže podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov aj priamo príslušnému dozornému orgánu, čiže Informačnému komisárovi Slovinskej republiky.

Správanie v prípade porušení

V prípade porušenia ochrany osobných údajov spoločnosť Unichem d.o.o. bezodkladne zavedie všetky vnútorné a vonkajšie opatrenia (technické, organizačné) na ochranu práv a záujmov jednotlivca, bude o tom informovať každého z dotknutých osôb, ako aj príslušný dozorný orgán v Slovinskej republike.

Vrhnika, 25. 4. 2020